Nasza Mała Ojczyzna

Program „ Nasza Mała Ojczyzna”
dla klas I – III edukacji wczesnoszkolnej
realizowany przez panią mgr Sylwię Paszkowską – Zająkała

Program „ Nasza Mała Ojczyzna” ma umożliwić uczniom poznanie własnego dziedzictwa kultury, budzić szacunek wobec tradycji, przygotować do świadomego i twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz kształtować postawy otwartości wobec ludzi i świata.
Program realizowany jest w klasie Ia od października 2013 roku do czerwca 2016 roku.
Cele ogólne:
1. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju.
2. Rozwijanie umiejętności poznawania otoczenia rodzinnego i społecznego.
3. Zapoznanie z tradycjami regionu, kraju.
4. Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji najbliższej okolicy.
5. Rozwijanie zainteresowań przez zapoznanie z zabytkami, miejscami pamięci narodowej oraz z osobami związanymi z kulturą regionu.

Cele szczegółowe:
1. Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa, parafii i szkoły.

Uczeń potrafi:
– wymienić członków swojej rodziny i przedstawić koligacje rodzinne
– docenić znaczenie świąt rodzinnych
– opisać, jak kultywuje się tradycje w jego rodzinie,
– wymienić najbardziej znane zwyczaje związane z rokiem kalendarzowym i życiem rodzinnym
– opisać wygląd szkoły oraz wskazać, gdzie znajdują się takie pomieszczenia jak: sekretariat, gabinet dyrektora, biblioteka, sala gimnastyczna, gabinet pielęgniarki, dyżurka, szatnia itp.
– opowiedzieć o swojej parafii, podać imię i nazwisko proboszcza
– uzasadnić potrzebę gromadzenia pamiątek rodzinnych oraz związanych z życiem szkoły

2. Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu oraz jego podstawowe nazewnictwo, główne symbole regionalne.

Uczeń potrafi:
– rozpoznać i opisać herb Miasta i Gminy Łasin
– rozpoznać i opisać zabytki znajdujące się w gminie i najbliższej okolicy
– wskazać najciekawsze miejsca w Łasinie i okolicy
– wymienić zakłady pracy w Łasinie i okolicy
– wymienić charakterystyczne cechy krajobrazu okolic Łasina
– wymienić, jakie zwierzęta i roślinność występują w najbliższej okolicy
– wymienić najważniejsze miejscowości, rzeki i jeziora w pobliżu Łasina
– opowiedzieć niektóre polskie legendy oraz związane z dziejami Łasina i regionu
– wymienić kilka tytułów książek o Łasinie lub regionie
– wymienić tytuły gazet i czasopism regionalnych
– dostrzec potrzebę ochrony środowiska

3. Elementy historii regionu, ich związki z historią i tradycją własnej rodziny.

Uczeń potrafi:
– opowiedzieć o członkach rodziny biorących udział w wydarzeniach związanych z historią Łasina i okolic
– wymienić, gdzie znajdują się miejsca pamięci narodowej i jakich faktów historycznych dotyczą

4. Lokalne i regionalne tradycje, święta i zwyczaje.

Uczeń potrafi:
– wymienić tradycje, zwyczaje związane ze świętami religijnymi i rozumie potrzebę kultywowania tradycji regionu
– wymienić obrzędy związane z rokiem kalendarzowym
– podać tradycje związane z pracą na roli i porami roku