Projekt  zajęć  turystyczno - artystycznych:
„Turystyka i kultura receptą na zdrowie”
Zespół Szkół Publicznych w Łasinie
Rok szkolny 2010/2011
Wstęp
 Edukacja dzieci i młodzieży wymaga ujęcia interdyscyplinarnego, łączenia nauki ze sztuką, czy raczej: różnych dziedzin nauki z różnymi dyscyplinami artystycznymi, wymaga pobudzenia kreatywności i wyobraźni oraz twórczego projektowania czasu wolnego.
 Na przełomie kilku lat pracy w naszej szkole zaobserwowałyśmy ożywienie w ruchu turystycznym oraz większe zapotrzebowanie  młodzieży na wszechstronnie rozumianą kulturę i sztukę. Taka sytuacja dała nam wiele radości i satysfakcji z dotychczasowej pracy i dlatego postanowiłyśmy zrobić dla młodzieży coś więcej. Tak powstał ten projekt.
 
Adresaci projektu:
- kl. III a, kl. IV-VI  Szkoły Podstawowej
- klasy I- II-III  z Gimnazjum nr 1 w Łasinie
 
Czas realizacji projektu:
- rok szkolny 2010/2011
 
Realizatorzy i współrealizatorzy projektu:
 
Realizatorzy:
a) Marzena Kuczek – nauczyciel religii, wychowawca , n-l dyplomowany
b) Marlena Kminikowska-Grzesiak – nauczyciel sztuki, wychowawca, n-l mianowany
c) Wioletta Gajdus – nauczyciel nauczania zintegrowanego, n-l mianowany
d) Krzysztof Olender – nauczyciel j. angielskiego, wychowawca, n-l kontraktowy
 
Współrealizatorzy:
a) Rodzice uczniów - opiekunowie w czasie wyjazdów
b) Osoby wspierające – pielęgniarka, przewodnicy, instruktorzy, bibliotekarz
 
Cele ogólne: 
-  Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych i turystycznych uczniów
-  Zachęcanie do poznawanie tradycji, kultury narodowej i przyrody
-  Wdrażanie do samodzielności i aktywnego spędzania czasu wolnego
-  Praca nad lepszą samoocena uczniów
-  Stymulowanie  procesu  twórczego  metodą  projektu
 
Podstawy prawne, w oparciu o które będzie realizowany projekt
                                                        
1. Ustawa o systemie oświaty.
2. Wewnątrzszkolne akty prawne:
- program wychowawczy szkoły,
- statut,
- regulaminy.
 
Cele szczegółowe:
Poznawanie miejsc interesujących pod względem turystycznym
- Wdrażanie do podejmowanie odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
- Wzmacnianie poczucia więzi kulturowej, historycznej, narodowej i etnicznej dzieci
- Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody
- Zachęcanie do rekreacji i aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu
- Mobilizowanie uczniów do korzystania z literatury fachowej (posługiwanie się   przewodnikami, mapami, rozkładami jazdy),
- Rozwijanie umiejętności współpracy grupowej
- wzbogacanie  warsztatu  twórczego poprzez zastosowanie różnorodnych  technik     
   plastycznych
- wdrażanie do obserwacji obiektów  i odbioru  dzieł sztuki
 
Zadania:
-  Organizowanie wycieczek oraz aktywne w nich uczestniczenie
-  Aktywny współudział uczniów w  przygotowywaniu wycieczek
-  Prowadzenie kroniki koła i dokumentacji fotograficznej
-  Poprawianie sprawności fizycznej i stanu zdrowia
-  Rozwijanie samodzielności,  wytrwałości  i odpowiedzialności uczestników
-  Zachęcanie dzieci do uprawiania turystyki i spędzania wolnego czasu z rówieśnikami
Metody pracy
1. Metody poglądowe: obserwacja bezpośrednia (wycieczki), obserwacja pośrednia (albumy, internet, plansze, filmy)
2. Metody podające: pogadanki, instrukcje
3. Metody praktyczne: wywiady, posługiwanie się mapą, planem miasta, rozkładem jazdy, badania terenowe, rysunek, śpiew, pływanie
4. Metody poszukujące: dyskusja

 

Etapy osiągania celów:
L.p
Etapy osiągania celów
Termin realizacji
Odpowiedzialni
1.
Zebranie szkolnego Koła Turystycznego – wybranie zarządu koła.
Wrzesień
M.Kuczek, M.Grzesiak
2.
Ustalenie planu imprez turystycznych na dany rok szkolny w korelacji ze ścieżkami edukacyjnymi.
Ustalenie terminów spotkań
Wrzesień
M. Kuczek
M. Grzesiak
W. Gajdus
K. Olender
3.
Prowadzenie kroniki SKTK: strona internetowa, wystawy                     
Cały rok
M. Kuczek
M. Grzesiak
W. Gajdus
K. Olender
4.
Organizacja wyjazdów na basen
Min. raz w miesiącu
M. Kuczek
M. Grzesiak
W. Gajdus
K. Olender
5.
Przygotowanie plenerów malarskich w Skłudzewie
Kilka razy w roku
M. Kuczek
M. Grzesiak
W. Gajdus
K. Olender
6.
Organizacja wyjazdów do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, kina, teatru lub muzeum
Kilka razy w roku
M. Grzesiak
M. Kuczek
W. Gajdus
K. Olender
7.
Zajęcia pierwszej pomocy przedlekarskiej w ramach spotkań oraz wyjazdów SKTK
Cały rok
Pielęgniarka
Ratownik
 
8.
Przygotowanie uczniów do konkursu GAPA w Grudziądzu
Cały rok
M. Grzesiak
9.
Organizacja  rajdu proekologicznego ścieżką edukacyjną, zoo
Dwa razy w roku
M. Kuczek
M. Grzesiak
W. Gajdus
K. Olender
Przewodnik
Nauczyciel przyrody
10.
Zapoznanie z architekturą i sztuką w budowlach sakralnych
Kilka razy w roku
M. Kuczek
M. Grzesiak
W. Gajdus
K. Olender
11.
 Podsumowanie i ewaluacja programu.
Czerwiec
M. Kuczek
M. Grzesiak
W. Gajdus
K. Olender
 Sposób dokumentacji projektu:
              
1.      Sprawozdania z wycieczek
2.      Fotografie
3.      Plakaty wykonane przez uczniów
4.      Pokaz multimedialny
5.      Publikacje na stronie internetowej Szkoły
 
Rezultaty /efekty/ osiągnięcia
Uczniowie zdobędą nowe umiejętności:
 • umiejętność pływania, bezpiecznego zachowania się na basenie,
 • podstaw ratownictwa,
 • tworzenia tekstów dziennikarskich przygotowania do druku, formatowania ich w edytorze tekstów, umieszczania na stronie internetowej,
 • posługiwania się programami komputerowymi przy obróbce zdjęć, robienia zdjęć aparatem cyfrowym,
 • podstawy rysunku i malarstwa,
 • rozróżniania gatunków muzycznych,
 • analizowania tekstów literackich wygłaszania ich, interpretowania, wykonywania wystaw,
 • występowania przed szersza publicznością,
 • wykonanie przez uczniów gotowych produktów wytworów własnej pracy: obrazy, pocztówki okolicznościowe, zdjęcia,
 • rozpoznawania znaków turystycznych oraz szlaki naszych okolic,
 • dbania o ochronę środowiska naturalnego,
 • poprzez uczestnictwo w zajęciach staje się bardziej otwarty i nabiera pewności siebie
 • potrafi posługiwać się mapą, planem miasta, rozkładem jazdy,
 • chętnie współpracuje z grupą,
 • samodzielnie rozwija swoje talenty : wystawa prac
Ewaluacja
Przez cały okres realizacji programu będzie prowadzone monitorowanie i ocenianie wysiłków ucznia, stopnia opanowania wiedzy i umiejętności posługiwania się nią.
Ocenianie ma na celu wspieranie ucznia w kierunku zainteresowania się dziedzictwem kulturowym własnego regionu.
Uczniowie powinni również wykazać większe od przeciętnej zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz szkoły i środowiska, np. przygotowanie apeli i uroczystości związanych z kulturą i turystyką.
Swoją postawą i zaangażowaniem powinni stanowić wzór do naśladowania dla innych uczniów.
 Uwagi końcowe
Realizacja przedstawionego programu ma szerokie walory dydaktyczno-wychowawcze dzięki postawionym celom.
Rozbudza i rozwija zainteresowania uczniów pozwalając na podejmowanie różnych form aktywności w czasie wolnym.
Program ten przez zawarte w nim treści wzmacnia i rozwija takie cechy jak: ciekawość, żądza wiedzy, radość z obcowania z przyrodą i kulturą, chęć eksperymentowania, gotowość do poszukiwania i przyjmowania nowych idei, poczucie godności i szacunek dla innych. Jest formą pracy z wszystkimi uczniami: zdolnymi i mającymi trudności w nauce. Wpływa więc na podniesienie jakości pracy szkoły.

 

(źródło: mgr Marzena Kuczek)