RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Szkoła Podstawowa w Łasinie , reprezentowana przez Elżbietę Zakierską, pełniącą obowiązki dyrektora szkoły. Dane kontaktowe do korespondencji z Administratorem: Szkoła Podstawowa w Łasinie , ul. M.C. Skłodowskiej 14, 86 – 320 Łasin, tel. 56 466 52 70; e- mail: zsplasin@interia.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem krzysztofprocajlo19@gmail.com we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Łasinie.

3.1.  Dane osobowe uczniów, rodziców i prawnych opiekunów uczniów przetwarzane będą w celach związanych z:

– realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

– organizacją wyjazdów, zawodów, wycieczek szkolnych;

– promocją działań szkoły poprzez udostępnianie, min. na oficjalnej stronie internetowej szkoły, informacji  o  sukcesach, wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także publikację wizerunku uczniów.

3.2. Dane osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły przetwarzane będą w celach związanych z realizacją obowiązków pracodawcy wobec pracownika wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

3.3  Dane osobowe kontrahentów i zleceniobiorców przetwarzane będą w związku z realizacją umowy na podstawie właściwych przepisów przez okres współpracy.

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych uczniów, rodziców i prawnych opiekunów uczniów stanowią przepisy prawa, w tym ustawa Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.), ustawa o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.); ustawa o systemie informacji oświatowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1544 ze zm.) oraz inne przepisy prawne regulujące działalność placówek oświatowych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).
  Podstawę przetwarzania danych osobowych nauczycieli stanowią przepisy Kodeksu Pracy oraz ustawy Karta Nauczyciela, pozostałych pracowników przepisy Kodeksu Pracy.
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych kontrahentów i zleceniobiorców stanowią przepisy Kodeksy Cywilnego oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

W innych przypadkach, gdzie nie mają zastosowania przesłanki, o których mowa powyżej przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:

 •  zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 •  w związku z ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 9 ust. 2 lit c RODO;
 •  innych podstaw do przetwarzania opisanych w art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 RODO (jeżeli dotyczy).
 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 2. W zakresie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań szkoły.

W przypadku okoliczności, w wyniku których podstawą przetwarzania danych jest zgoda, podanie danych jest dobrowolne jednakże  nie udzielenie zgody skutkować może brakiem możliwości świadczenia przez szkołę usługi związanej z celem przetwarzania, na osiągnięcie którego niezbędne jest wyrażenie zgody.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przetwarzanie będzie realizowane do momentu wycofania zgody lub osiągnięcia przez Administratora celu przetwarzania.
 2. Osoby, których dane dotyczą oraz rodzice i prawni opiekunowie uczniów w stosunku do danych swoich podopiecznych lub dzieci maja prawo do:

a)      dostępu do swoich danych osobowych

b)     żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

c)      żądania usunięcia danych, gdy:

 •     dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 •     dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  d)     żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
 •       osoby te kwestionują prawidłowość danych
 •       przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
 •       Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  e)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 1. Osobom, których dane przetwarzane są przez Szkołę Podstawową w Łasinie przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z wykorzystaniem
platformy Microsoft Teams

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Łasinie , ul. M.C. Skłodowskiej 14, 86 – 320 Łasin, tel. 56 466 52 70;
e-mail: zsplasin@interia.pl – reprezentowana przez Dyrektora Panią Elżbietę Zakierską

2) Inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Procajło
e-mail: krzysztofprocajlo19@gmail.com 

3) Podstawą przetwarzania danych osobowych ucznia w postaci: imię, nazwisko, klasa jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493);

4) Dane osobowe ucznia będą przetwarzane w formie elektronicznej w celu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

5) Odbiorcą tych danych osobowych będą pracownicy pedagogiczni szkoły, pracownicy Microsoft Corporation One Microsoft Way (właściciel platformy) oraz firmy związane z dostawą usługi Microsoft Teams;

6) W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usługi, jaką jest platforma Microsoft Teams dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. W takim przypadku przekazywanie tych danych odbywać się będzie w oparciu o stosowne umowy zawierające standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

7) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu, aż upłynie cel ich przetwarzania, tj. do zakończenia usługi Microsoft Teams. Po zrealizowaniu celu, wszystkie dane osobowe tam zgromadzone zostaną trwale usunięte;

8) Rodzice i prawni opiekunowie uczniów mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Rodzice i prawni opiekunowie uczniów mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;