Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁASINIE

 

WSTĘP

Szkoła Podstawowa w Łasinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Łasinie http://zsp-lasin.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2018 r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Wiele zdjęć, filmów, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
 • Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

 • podświetlane linki
 • mapa strony

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia: 25-02-2021.
Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Elżbieta Zakierska – zsplasin@interia.pl .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (56) 466 52 70.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Adres:

Szkoła Podstawowa w Łasinie przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 14, 86-320 Łasin

 

 1. Wejście na teren szkoły nie jest ogrodzone i zabezpieczone bramkami.
 2. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek jest dwupiętrowy. Posiada windę z platformą transportującą do poziomu parteru.
 4. Do budynku  prowadzą 4 wejścia – 1 główne i 3 ewakuacyjne.
 5. Do każdego wejścia prowadzą schody.
 6. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 7. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia.
 8. W budynku jest toaleta dostosowana  dla osób niepełnosprawnych (parter).
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 11. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.