Opłata za obiady

INFORMACJA

Płatność za obiady za miesiąc LUTY 2023r.

 11 obiadów x 4,50 zł = 49,50 zł

 

INFORMACJA

  • Cena obiadu w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 4,50 zł. (cena może ulec zmianie w ciągu roku szkolnego).
  • W przypadku nieuregulowania należności w terminie, dziecko od pierwszego dnia następnego miesiąca zostaje skreślone z listy korzystających ze stołówki szkolnej.
  • W przypadku nieterminowych płatności naliczane będą odsetki!
  • Nieobecności dziecka w szkole prosimy zgłosić w sekretariacie, odliczenie nastąpi z dniem następnym, w innym przypadku nie będą dokonywane odliczenia.
  • Gdy dziecko rezygnuje z obiadów, rodzic jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podaniem daty (nie może być to data wsteczna) z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, podpisane przez rodzica.
  • Wpłaty za obiady prosimy dokonywać w sekretariacie szkoły (kartą lub gotówką).