Program

Program pracy świetlicy środowiskowej

działającej przy Szkole Podstawowej w Łasinie

– rok szkolny 2019/2020 –

Poprzez oddziaływania socjoterapeutyczne i profilaktyczne dzieci będą miały możliwość poznania metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, reagowania w sytuacjach kryzysowych. Nauczą się jak rozwiązywać konflikty, jak radzić sobie ze złością, jak wyrażać swoje emocje. Dzięki aktywnym metodom, poznają swoje mocne strony, poznają siebie, rozwiną umiejętności interpersonalne, pozwalające na satysfakcjonujące kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Ponadto nauczą się reakcji i odporności na stres, podejmowania decyzji. Program pełni również funkcję edukacyjno-informatyczną w zakresie profilaktyki uzależnień.

Świetlica jest miejscem, w którym uczeń będzie: kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, ma możliwość spotkań z kolegami i koleżankami, zagrać w gry planszowe (stolikowe), uczestniczyć w zajęciach profilaktycznych, artystycznych, kulinarnych, sportowych, komputerowych, spędzać czas w miłym i bezpiecznym otoczeniu.

Cele główne programu świetlicy:

 1. Zaspokojenie potrzeb środowiska w zakresie zorganizowanej opieki dla dzieci.
 2. Przygotowanie dziecka do samodzielności.
 3. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich twórczego wykorzystania.
 4. Zapoznanie z uzależnieniami XXI wieku oraz ich skutkami.
 5. Propagowanie zdrowego stylu życia, kształcenie właściwych nawyków zdrowotnych.
 6. Uczenie właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.
 7. Właściwe i bezpieczne korzystanie z dóbr przyrody.
 8. Gry i zabawy stolikowe oraz sportowe – „zdrowa rywalizacja”.

Cele szczegółowe:

 • edukacyjne
 1. Uczenie się rozpoznawania emocji.
 2. Poznawanie mechanizmów uzależnień.
 3. Poznawanie chorób społecznych.
 4. Uczenie się wybranych technik pracy umysłowych.
 5. Zdobywanie umiejętności przekazywania własnej wiedzy.
 6. Uczenie się pełnienia określonych ról: -dziecka w rodzinie-ucznia-kolegi
 7. Uczenie się rozwiązywania konfliktów między ludźmi.
 • rozwojowe
 1. Kształtowanie aktywności ruchowej i zabawy w grupie.
 2. Zdobywanie wiedzy o świecie.
 3. Rozwijanie twórczości dziecięcej.
 4. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w relacjach dorosły –dziecko, dziecko –dorosły, w sytuacjach nowych (nieznanych).
 5. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych w relacjach dziecko –dziecko,
  i podejmowania wspólnej aktywności.
 6. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań.
 • terapeutyczne
 1. Budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości.
 2. Odreagowanie napięć emocjonalnych.
 3. Dostarczenie pozytywnych treści o sobie.
 4. Rozpoznawanie swoich mocnych stron.
 5. Rozwijanie szacunku do siebie i innych.
 6. Budowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i zaufania.

Realizacja programu:

Zajęcia odbywać się będą od 14.10. 2019 r. do 6.12.2019 r.,1 raz w tygodniu,
we wtorki, od godz. 14.30 do 16.00.

Zajęcia prowadzić będą panie: Irena Barańska i Stefania Kwiatkowska.

Realizacja poszczególnych terapeutycznych zadań programu będzie się odbywać przy użyciu następujących metod, technik i form pracy z dzieckiem:

 • Muzykoterapia,
 • Ćwiczenie, zabawy i gry dydaktyczne,
 • Metody relaksujące,
 • Burza mózgów,
 • Twórczość plastyczna i kulinarna,
 • Zabawy ruchowe,

Forma pracy:

-praca zbiorowa,

-praca indywidualna,

-praca w zespołach zadaniowych,

-praca w parach.

Tematy zajęć świetlicy socjoterapeutycznej

PAŹDZIERNIK

 • Co będziemy robić na zajęciach? Wstępne zabawy integracyjne. 
 • Ja mam uczucia, ty masz uczucia, on, ona, ono… 
 • Różnimy się. I to jest piękne! Mamy ze sobą wiele wspólnego – podobne rzeczy lubimy. 

LISTOPAD

 • Mam dobry humor! – wpływ naszego zachowania na zachowanie innych.
 • Bardzo nie lubię, gdy mama (tata, brat, siostra, …) mówi do mnie… – wykorzystanie lalek-pacynek. 
 • „Przygody Agatki” – uczymy się empatii. 
 • „Kopciuszek” – dobro zwycięża.- elementy biblioterapii.
 • „Dzieci alkoholu nie piją”- zajęcia poświęcone profilaktyce antyalkoholowej. 

GRUDZIEŃ

 • „Stop Agresji i Przemocy”- zajęcia poświęcone przemocy i agresji w szkole, na podwórku, w domu.
 • Ostatnie spotkanie. Mikołajki grupy świetlicowej. 

Opracowanie i realizacja: I. Barańska, S. Kwiatkowska